Shabbatslezingen 1 september: Blijf trouw aan uw God

Friday, August 31, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
We lezen deze week over het afscheid van Mozes van het volk Israël aan het einde van hun woestijnreis, en over het afscheid van Jezus van zijn leerlingen. Blijf trouw aan alles wat je hebt geleerd in deze jaren, is de boodschap van beide. Wees een volk van rechtvaardigen.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Ki Tavo (Wanneer u binnengaat) zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 26:1 – 29:8,
✡ Profetenlezing: Jesaja 60:1-22 ,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Lukas 24:44-53

Een gedeelte uit de Torahlezing
In zijn afscheidsrede tot het volk Israël drukt Mozes hen op het hart, trouw te blijven aan de God die ze hebben leren kennen als hun bevrijder, en zijn inzettingen en verordeningen ijverig, met hart en ziel, te onderhouden.

Op deze dag gebiedt de HEERE, uw God, u deze verordeningen en bepalingen te houden. U moet ze in acht nemen en houden met heel uw hart en met heel uw ziel. Heden hebt u de HEERE doen verklaren dat Hij u tot een God zal zijn, dat u in Zijn wegen zult gaan, dat u Zijn verordeningen, Zijn geboden en Zijn bepalingen in acht zult nemen, en dat u Zijn stem zult gehoorzamen. En de HEERE heeft u heden doen verklaren dat u voor Hem een volk zult zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is, zoals Hij tot u gesproken heeft, en dat u al Zijn geboden in acht moet nemen, en dat Hij u een plaats zal geven, hoog boven alle volken die Hij gemaakt heeft, tot lof, tot een naam en tot sieraad; en dat u een heilig volk zult zijn voor de HEERE, uw God, zoals Hij gesproken heeft. Deuteronomium 26:16-19 (HSV)

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Dit slotgedeelte uit de prachtige profetie van Jesaja 60 vertelt iets over de heerlijke toekomst die God voor ogen heeft voor zijn volk Israël: een volk van rechtvaardigen, tot zijn eer.

Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden. De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk; Ík, de HEERE, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen.
Jesaja 60:21-22 (NBG).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Jezus nam afscheid van zijn discipelen en werd opgenomen in de hemel. Zijn leerlingen bleven Hem trouw, loofden God in de tempel en wachtten op Gods belofte.

Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.
Lukas 24:44-53 (HSV.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.