Shabbatslezingen 18 augustus: Rechtvaardigheid

Friday, August 17, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
In de Bijbelgedeelten voor deze Shabbat gaat het over rechtvaardigheid en gerechtigheid. Rechters en wachters moeten worden aangesteld om rechtvaardig recht te spreken, Johannes de Doper geeft aanwijzingen voor rechtvaardig gedrag, en God zelf zal de rechtszaak van zijn volk verdedigen.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Shofetiem (Rechters) zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 16:18 – 21:9,
✡ Profetenlezing: Jesaja 51:12-52:12 ,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Matteüs 3:1-17.

Een gedeelte uit de Torahlezing:
In deze hoofdstukken geeft Mozes aanwijzingen voor de rechtspraak in het land waar de Israëlieten straks zullen wonen. Stel rechters aan, een priester als hoogste rechter, en wijs vrijsteden aan waarheen een doodslager kan vluchten in afwachting van een rechtszaak

U moet binnen al uw poorten, die de HEERE, uw God, u geeft, rechters en beambten over uw stammen aanstellen. Zij moeten met een rechtvaardig oordeel rechtspreken over het volk. U mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen. Gerechtigheid, gerechtigheid moet u najagen, opdat u leeft en het land dat de HEERE, uw God, u geeft, in bezit neemt.
Deuteronomium 16:18-20 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Na een tijd van ballingschap en straf ontfermt God zich over zijn volk en troost het, en voert een rechtsgeding tegen zijn vervolgers.

Daarom, luister toch hiernaar, u die ellendig bent, dronken, maar niet van wijn. Zo zegt uw Heere, de HEERE en uw God, Die voor Zijn volk een rechtszaak zal voeren: Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker van Mijn grimmigheid – u zult die voortaan niet meer drinken. Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven, die tegen uw ziel zeiden: Werp je neer, dan lopen wij over je heen. En u legde uw rug neer als was u aarde, als was u de straat voor wie daaroverheen gaan.
Jesaja 51:21-23 (NBG).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament:
Wat is rechtvaardig gedrag? Johannes de Doper stuurde zijn bekeerlingen niet naar een klooster, maar onderwees hen, hoe zich in de maatschappij rechtvaardig te gedragen.

Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: Adderengebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
En de menigte vroeg hem: Wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: Meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij.

Lukas 3:7-11 (HSV, de paralleltekst van Matteüs 3) .

Voor Bijbelstudiegroepen die meelezen met de Sidra van de week, is een uitwerking beschikbaar.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.