Shabbatslezingen 11 augustus: De zegen of de vloek?

Friday, August 10, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
Mozes stelde Israël voor de keuze: de zegen wanneer het luistert en gehoorzaamt aan God, de vloek, wanneer het volk andere goden volgt.
Ook Jezus plaatste zijn toehoorders voor een keuze: is Hij een profeet, de beloofde Messias, of een bedrieger?De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Re'eh (Zie!) zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 11:26 – 16:17,
✡ Profetenlezing: Jesaja 54;11 – 55:5,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Johannes 7:40-52.

Een gedeelte uit de Torahlezing:
Mozes stelt Israël voor de keuze: de zegen wanneer het luistert en gehoorzaamt aan God, de vloek, wanneer het volk andere goden volgt.
Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, die ik u heden gebied; de vloek, als u niet luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, en van de weg afwijkt die ik u heden gebied, om achter andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt.
Het zal gebeuren, wanneer de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, dat u de zegen uit zult spreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Die liggen immers aan de overzijde van de Jordaan, achter de weg naar de zonsondergang, in het land van de Kanaänieten die in de Vlakte wonen, tegenover Gilgal, bij de eiken van More..

Deuteronomium 11:26-30 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
De grootste zegen van God was het zenden van zijn Zoon, die de straf voor onze overtredingen wilde dragen. Maar velen hebben Hem niet herkend.
Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben – zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte – zó zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij.
Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gezicht verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen, wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

Jesaja 52:13 – 53:4 (NBG).
Jesaja hoofdstuk 53 heeft vele eeuwen tot de vaste Haftarah-lezingen voor deze periode behoord, maar is daar door de rabbijnen uit verwijderd. Het wordt nu wel het 'verboden hoofdstuk' van de Bijbel´ genoemd.

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament:
Jezus plaats zijn toehoorders voor een keuze. Is Hij een profeet, de beloofde messias, of een bedrieger?
Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Híj is werkelijk de Profeet. Anderen zeiden: Híj is de Christus. En weer anderen zeiden: De Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege Hem. En sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem.
De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en Farizeeën, en die zeiden tegen hen: Waarom hebt u Hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens. De Farizeeën dan antwoordden hun: Bent u soms ook misleid? Heeft iemand van de leiders soms in Hem geloofd, of van de Farizeeën? Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt.
Nicodemus, die 's nachts bij Hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen: Veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan.

Johannes 7:40-52 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.