Shabbatslezingen 4 augustus: Vertrouw Gods beloften

vrijdag 3 augustus 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
Vertrouw niet op je eigen kunnen, op je eigen beperkte mogelijkheden, lezen we in de Bijbelgedeelten voor deze dag. Vertrouw op Gods beloften en gehoorzaam aan zijn opdracht – dan zul je de verlossing ervaren.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Ekev (Wanneer je volgt) zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 7:12-11:25,
✡ Profetenlezing: Jesaja 49:14-51:3,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Hebreeën 11.

Een gedeelte uit de Torahlezing:
Een bemoedigend woord van Mozes voordat de Israëlieten de Jordaan oversteken om het beloofde land te veroveren op de Kanaänitische volken. God belooft voor hen uit te gaan.
Luister, Israël! U gaat heden de Jordaan oversteken om het land binnen te gaan en in bezit te nemen van volken die groter en machtiger zijn dan u, met grote en hemelhoog versterkte steden; een groot en lang volk, de Enakieten, die u zelf kent en over wie u zelf gehoord hebt: Wie kan standhouden tegenover de Enakieten? Daarom moet u heden weten dat het de HEERE, uw God, is Die voor u uit de Jordaan overtrekt, een verterend vuur. Hij zal hen wegvagen en Hij zal hen aan u onderwerpen. U zult hen uit hun bezit verdrijven en hen al snel ombrengen, zoals de HEERE tot u gesproken heeft..
Deuteronomium 9:1-3 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
In de tijd van de ballingschap sprak Jesaja deze belofte van God uit, die Hij waarmaakte, na de ballingschap van 70 jaar in Jesaja's tijd, en na een ballingschap van 1900 jaar in onze tijd.
En u zult zeggen in uw hart: Wie heeft deze kinderen voor mij voortgebracht, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was, verbannen en verdreven? Deze kinderen – wie heeft ze grootgebracht? Zie, ik was alleen overgebleven. Deze kinderen – waar waren die?
Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. En koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht ter aarde en zij zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat Ik de HEERE ben: zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten.
Zou een machtig man zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een rechtvaardige kunnen ontkomen? Maar zo zegt de HEERE: Ja, de gevangenen van een machtig man zullen hem ontnomen worden, en de buit van een geweldpleger zal ontkomen. Wie u ter verantwoording roepen, zal Ík ter verantwoording roepen, uw kinderen zal Ík verlossen. Ik zal hen die u onderdrukken, hun eigen vlees te eten geven, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van jonge wijn. En alle vlees zal gewaarworden dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, uw Verlosser, de Machtige van Jakob.

Jesaja 40:1-11 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament:
Door geloof en veelal door lijden heen heeft God zijn volk gevormd. Door geloof in Gods beloften en veelal door lijden heen is Israël weer een volk in een eigen land.
Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd. Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.
Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend, met betrekking tot toekomstige dingen. Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf.
Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente.

Hebreeën 11:17-22 12:28-34 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.