Shabbatslezingen 6 juli: De ijver voor Uw huis

Friday, July 06, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
'Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd' schreef David in Psalm 69. De Bijbelgedeelten voor deze shabbat gaan over drie mannen, in wiens leven dit werkelijkheid werd: de priester Pinehas, kleinzoon van Aaron, de profeet Elia, die het opnam tegen de Ba'alpriesters, en Jezus, die opkwam voor de heiligheid van het huis van zijn Vader.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Pinchas (of Pinehas) zijn:
✡ Torahlezing: Numeri 25:10 – 26:51,
✡ Profetenlezing: 1 Koningen 18:46 – 19:21,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Johannes 2:13-25.

Op advies van de waarzegger Bileam verleidt koning Balak de Israëlieten tot afgodendienst en hoererij, waarna een plaag van God uitbreekt. Het krachtdadig optreden van de priester Pinechas, een kleinzoon van Aäron, maakt een einde aan de plaag.
En zie, een man uit de Israëlieten kwam en bracht een Midianitische vrouw bij zijn broeders, voor de ogen van Mozes en voor de ogen van heel de gemeenschap van de Israëlieten, terwijl zij huilden bij de ingang van de tent van ontmoeting. Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat zag, stond hij op uit het midden van de gemeenschap, nam een speer in zijn hand, ging achter de Israëlitische man aan het slaapvertrek in, en doorstak hen beiden, zowel de Israëlitische man als de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag over de Israëlieten tot stilstand gebracht. Het aantal van hen die aan de plaag stierven, was vierentwintigduizend.
Toen sprak de HEERE tot Mozes: Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, heeft Mijn grimmigheid over de Israëlieten afgewend, doordat hij zich in hun midden met ijver voor Mij heeft ingezet, zodat Ik de Israëlieten niet in Mijn na-ijver vernietigd heb. Zeg daarom: Zie, Ik geef hem Mijn verbond van vrede: hij, en zijn nageslacht na hem, zullen het verbond van het eeuwige priesterschap hebben, omdat hij zich voor zijn God heeft ingezet en verzoening voor de Israëlieten heeft gedaan.

Numeri 25:6-13 (HSV).

Elia moet na de offerwedstrijd met de Baälpriesters op de Karmel vluchten voor de woedende koningin Izebel. In de woestijn ontmoet hij God, herinnert Hem aan zijn inzet en klaagt zijn nood over het volk Israël.
En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia? Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De HEERE zei tegen hem: Ga heen, keer terug op uw weg, naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazaël zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazaël ontkomt, en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.
1 Koningen 19:12b-18 (HSV).

Jezus komt in de tempel en ziet dat het tempelplein als markt wordt gebruikt. Hij treedt hier tegen op, voor de heiligheid van het Huis van God.
En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om. En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel. En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden.
Johannes 2:13-17 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.