Shabbatslezingen 23 juni: Zie op Jezus en leef

vrijdag 22 juni 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
Toen het volk gebeten werd door slangen – symbool van de zonde – plaatste Mozes een slang op een stok, en wie daarnaar opzag, genas. Zo mogen wij opzien naar Jezus, die voor ons tot zonde werd gemaakt, om van Hem vergeving en eeuwig leven te ontvangen.De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Choekat, (Verordening) zijn:
✡ Torahlezing: Numeri 19 – 21,
✡ Profetenlezing: Rechters 11:1-33,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Johannes 3:10-21

Een koperen slang plaatste Mozes op een stok, als symbool van verlossing en genezing. Wie in geloof naar de slang keek, bleef in leven.
Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.Numeri 21:4-9 (HSV).

De koperen slang werd door het volk als een afgod vereerd met reukoffers. Koning Hizkia maakte en einde aan alle afgodendienst en vernietigde ook de slang.
Het gebeurde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hizkia koning werd, de zoon van Achaz, de koning van Juda. Hij was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abi, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de offerhoogten weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aan gebracht hadden; men noemde hem Nehustan.2 Koningen 18:1-4 (HSV).

De koperen slang, die Mozes maakte, betrekt Jezus op zichzelf. Zoals Mozes de slang verhoogde, zal ook Hij verhoogd worden, en wie op Hem ziet, zal Hij eeuwig leven geven.
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis niet aan. Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.
En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:10-16 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.