Shabbatslezingen 16 juni: Onderwerp je aan het gezag

Friday, June 15, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
Erkenning van gezag en leiderschap is het thema van de Bijbelgedeelten voor de komende Shabbat. Korach en aanhang komen in opstand tegen Mozes, Saul wordt bevestigd als koning, en Paulus leert ons gezag te respecteren als een instelling van God.


De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Shelach lecha, (Zend voor uzelf) zijn:
✡ Torahlezing: Numeri 16 – 18,
✡ Profetenlezing: 1 Samuel 11:14 – 12:22,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Romeinen 13:1-7

Korach en zijn aanhangers verheffen zich tegen Mozes en tarten zijn gezag. God bevestigt het leiderschap van Mozes.
Korach nu, de zoon van Jizhar, zoon van Kahath, zoon van Levi, nam zowel Dathan en Abiram, zonen van Eliab, als On, de zoon van Peleth, nakomelingen van Ruben, met zich mee. Zij kwamen in opstand tegen Mozes, samen met tweehonderdvijftig mannen uit de Israëlieten, leiders van de gemeenschap, afgevaardigden naar de vergadering, mannen van naam. Zij kwamen vanwege Mozes en vanwege Aäron bijeen, en zeiden tegen hen: U trekt te veel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn zij heilig, en de HEERE is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de HEERE? Toen Mozes dat hoorde, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde. En hij sprak tot Korach en tot heel diens aanhang: Morgenochtend zal de HEERE bekendmaken wie van Hem is, en wie de heilige is die Hij in Zijn nabijheid zal laten komen. Wie Hij kiest, zal Hij in Zijn nabijheid laten komen.
Numeri 16:1-5 (HSV).

Nadat koning Saul de stad Jabes in Gilead redt van de Ammonieten, wordt zijn koningschap bevestigd en neemt de profeet Samuel afscheid.
En Samuel zei tegen het volk: Kom, laten wij naar Gilgal gaan en het koningschap daar vernieuwen. Toen ging heel het volk naar Gilgal en stelde Saul daar in Gilgal aan tot koning, voor het aangezicht van de HEERE; en zij brachten daar dankoffers voor het aangezicht van de HEERE. En Saul verheugde zich daar buitengewoon, met al de mannen van Israël. Toen zei Samuel tegen heel Israël: Zie, ik heb naar uw stem geluisterd in alles wat u mij gezegd hebt, en ik heb een koning over u aangesteld. En nu, zie, de koning gaat u voor; ík ben oud en grijs geworden, en mijn zonen, zie, zij zijn onder u. Ik ben u van mijn jeugd af tot op deze dag voorgegaan.
1 Samuel 11:14 – 12:2 (HSV).

De overheid is Gods dienares, u ten goede, schrijft Paulus. Wie zich tegen gezag verzet – zoals Korach – verzet zich tegen een instelling van God.
Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.
Romeinen 13:1-7 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.