Bijbellezingen 17 februari: De bouw van Gods huis

Friday, February 16, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Teroemah zijn:
✡ Torahlezing: Exodus 25:1 – 27:19,
✡ Haftaralezing: 1 Koningen 5:12 – 6:13,,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: 2 Korintiërs 9:1-15 en 1 Korintiërs 3:10-23

In deze Bijbelgedeelten gaat het om de bouw van plaatsen om God te ontmoeten, eerst in de Tabernakel, een verplaatsbaar heiligdom voor een volk onderweg, gebouwd door Mozes, dan de Tempel, gebouwd door Salomo, en nu de Gemeente, gebouwd door Jezus Christus.

Toen sprak de HEERE tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor Mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor Mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen: goud, zilver en koper, blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zó moet u het maken.
Exodus 25:1-9 HSV.

In 1 Koningen 5 en 6 wordt de bouw van de Tempel beschreven. Was het profetisch dat een buitenlandse vorst mocht meehelpen?
Het gebeurde nu in het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van het koningschap van Salomo over Israël, in de maand Ziv (dat is de tweede maand), dat hij het huis van de HEERE bouwde. En het huis, dat de koning Salomo voor de HEERE bouwde, was zestig el in zijn lengte, twintig el in zijn breedte en dertig el in zijn hoogte. En de voorhal, vóór aan de grote zaal van het huis, was twintig el in zijn lengte, overeenkomstig de breedte van het huis, en tien el in zijn breedte, vóór aan het huis. Hij maakte voor het huis vensters voorzien van kozijnen met traliewerk.
Toen kwam het woord van de HEERE tot Salomo: Wat dit huis betreft, dat u aan het bouwen bent, als u overeenkomstig Mijn verordeningen wandelt, Mijn bepalingen houdt, al Mijn geboden in acht neemt door overeenkomstig daarmee te wandelen, dan zal ik Mijn woord, dat Ik tot uw vader David gesproken heb, aan u gestand doen. Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en Ik zal Mijn volk Israël niet verlaten.

1 Koningen 6:1-5 en 11-14 HSV.

In de tweede brief aan de Korintiërs schrijft Paulus over de inzameling voor de Jeruzalemse gemeente:
Want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen. Want ik weet van uw bereidwilligheid, waarover ik u roem bij de Macedoniërs, namelijk dat Achaje al sinds een jaar gereed is. En uw ijver heeft velen aangestoken. Maar ik heb de broeders gestuurd, opdat onze roem over u in dit opzicht niet zonder inhoud zou blijken, opdat u – zoals ik zei – gereed bent; opdat niet misschien, als er Macedoniërs met mij meekomen en zij u niet gereed vinden, wij – om niet te zeggen: u – beschaamd worden in dit vertrouwen op onze roem over u. Ik achtte het dus nodig de broeders aan te sporen eerst naar u toe te gaan en de eerder door u beloofde zegen vóóraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereedligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven.

2 Korintiërs 9:1-5 HSV.

In deze tijd is de gemeente Gods tempel, schrijft Paulus:
Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.
1 Korintiërs 3:10-17 HSV.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.