Bijbellezingen 3 februari: Gods geboden zijn heilzaam

Friday, February 02, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Jetro zijn:
✡ Torahlezing: Exodus 18:1 – 20:23,
✡ Haftaralezing: Jesaja 6:1 – 7:6 en 9:5-6,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Mattheüs 5:8-20

We lezen drie Bijbelgedeelten die spreken over Gods handelen met deze wereld. Hij geeft wijze wetten, in het gehoorzamen ligt zegen en beloften van heil, in ongehoorzaamheid ligt onheil

In Exodus 18 lezen we over het bezoek van Mozes' schoonvader Jetro, die de vermoeide Mozes adviseert leiders over het volk aan te stellen: Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jíj moet het volk bij God vertegenwoordigen en jíj moet de zaken voor God brengen. Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, godvrezende, betrouwbare mannen, die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien over hen aanstellen.
Exodus 18:19-21 HSV.

In Exodus 20 geeft God de Ten Geboden, een 'grondwet' om het leven op aarde mogelijk te maken, met een belofte: Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
Exodus 20:5b-6 HSV.

Jesaja 6 en 7 verhaalt van de roeping van Jesaja als profeet, om Gods straf over een hardnekkig volk uit te spreken, maar ook een belofte van herstel en bevrijding, uitlopend op de Messiaanse beloften: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.
Jesaja 9:5-6 HSV.

In Mattheüs 5 is een gedeelte van de Zaligsprekingen, een uitgebreide weergave van Jezus onderwijs. Een gedeelte hieruit: U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.
Mattheüs 5 :14-19 HSV.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.