Bijbellezingen 27 januari: Dankliederen na uitreddingen

vrijdag 26 januari 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat BeShalach (Toen hij liet gaan), zijn:
✡ Torahlezing: Exodus 13:17 – 17:16,
✡ Haftaralezing: Richteren 4:4 – 5:31,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Openbaring 19:1 – 20:6

We lezen drie Bijbelgedeelten die spreken over Gods uitredding uit gevaren en overwinning over zijn vijanden. Driemaal klinkt dan een lied om God te danken voor zijn uitredding uit de nood.

In Exodus 14 lezen we, hoe de Egyptische farao zijn slavenvolk Israël wil terughalen – maar hij verdrinkt in de Schelfzee. Mozes zingt er over: Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de God van mijn vader, Hem roem ik. De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam. Exodus 15:1-3 HSV)
In hoofdstuk 17 lezen we, hoe de Israëlieten Amalek verslaan – terwijl Mozes tot God bidt. 'En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEERE is mijn Banier! Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de HEERE! De strijd van de HEERE zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie! (Exodus 17:15-16 HSV).

Richteren 4 verhaalt over de strijd tegen de Kanaänieten en hun veldheer Sisera bij de beek Kison; blijkbaar ongeschikt terrein voor zijn strijdwagens. Debora zingt er over: Vanuit de hemel streden zij, vanuit hun banen streden de sterren tegen Sisera. De beek Kison sleurde hen mee, de aloude beek, de beek Kison! Vertrap, mijn ziel, de sterken! Toen stampten de paardenhoeven van het in galop, in galop van zijn machtigen. (Richteren 5:20-22 HSV).

In Openbaring 19 klinkt een lied na de val van Babylon, de anti-goddelijke macht op aarde die de volken heeft verleid: En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja! En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten! (Openbaring 19:1-5 HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.