Jezus geboorte, een perfecte timing van God

Tuesday, December 26, 2017 |  Charles Gardner
Wat u ook denkt als geplaagde klanten of ouders, Kerstfeest komt niet te snel. Het is een voorbeeld van de perfecte timing van God, hoewel ik besef dat de werkelijke geboortedag van de Messias waarschijnlijker tijdens het Loofhuttenfeest is geweest.

Afbeelding: Een kerstmarkt in Jezus' geboortestad Nazareth. (Foto:Sebi Berens/Flash90)

Toch was er een precieze timing in de goddelijke komst. Natuurlijk had het Christuskind gewoon in Nazareth geboren moeten worden. Maar omdat Caesar tussenbeide kwam en een volkstelling opdroeg, werd de heilige familie gedwongen om zo' n 140 km te reizen naar Bethlehem, de stad van David, waar hun voorouders vandaan kwamen, waardoor de profetie van Micha werd vervuld: 'En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af' (Micha 5.1)

De sterren stonden zo precies gericht, en met zo' n heldere glans, dat de Wijzen het licht konden volgen tot in het stadje bij Jeruzalem, waar van oudsher schapen zonder gebreken werden opgekweekt voor de Pesach. En de herders op de omliggende heuvels waren juist daar geplaatst om te reageren op de oproep van de engelen om de pasgeboren Koning te komen aanbidden, die ook de Goede Herder zal worden die zijn kudde naar verse weiden leidt.

Onder de kostbare gaven die de Wijzen brachten was myrrhe, een profetische verwijzing naar de offerdood van de Messias, die kwam als het ultieme Pesach-Lam, wanneer hij zou sterven aan het kruis voor de zonden van de wereld - myrrhe werd gebruikt voor het balsemen van de overledene voor de begrafenis.

Bethlehem betekent 'Huis van Brood', en inderdaad zou Jezus zichzelf omschrijven als het 'brood des levens' (Johannes 6.35), wiens lichaam (gesymboliseerd door het brood van avondmaal/communie) voor ons gegeven zou worden, zijn dood brengt ons leven. Jezus voegt daaraan toe:'Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.'

Dus de herders op de velden van Bethlehem en de Wijzen, naar het koningskind geleid door een zeldzame constellatie van de sterren, waren beide onderdeel van Gods perfecte timing. Alles in Gods volmaakte plan gebeurde op het juiste moment op de juiste plaats.
De apostel Paulus schreef over het offer van de Messias: 'Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven'. (Romeinen 5.6)

De gave van wierook, die ook door de Wijzen werd gebracht, vertegenwoordigt de geur van Gods aanwezigheid en spreekt over Immanuël, God-met-ons, wat ook de centrale gedachte is van het Loofhuttenfeest, dat de tijd gedenkt waarin God zijn aanwezigheid bekend maakte aan de zwervende Israëlieten die in de woestijn woonden – en zorgde voor voedsel, water en onderdak in het droge woestijngebied.

Door Hem die geboren werd om Koning te zijn (gesymboliseerd door de gave van goud), heeft God werkelijk een lichaam aangenomen om onder ons te wonen. En aan het einde van zijn aardse bediening belooft de verrezen Heer tot het einde der tijden bij ons (zijn volgelingen) te zijn. (Matteüs 28.20).

De realiteit dat God bij ons is ondervonden mijn vrouw Linda en ik heel sterk tijdens ons recente verlengde verblijf in Israël als gevolg van visum­problemen. We verbleven niet alleen om een gastenverblijf met de naam Bet Immanuel (Bet = huis), maar we leerden ook, misschien als nooit tevoren, dat Hij werkelijk 'bij je' is als je Hem absoluut vertrouwt.

We waren er immers niet eens zeker van of onze bankrekening tegen de druk opgewassen zou zijn, maar temidden van de storm, wanneer de wind en het tij tegen zijn, komt Jezus in uw boot en zegt:'Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.' (Markus 6.50). Als u al uw zorgen bij Hem brengt, zorgt Hij inderdaad voor u. (1 Peter 5.7) Hij heeft alles onder controle - zelfs immigratie-ambtenaren en ministeries.

En zo konden we genieten van extra rust, ontspanning en restaurants aan het strand, waarvoor de Heer genadig had gezorgd voor ons. En de documenten die we nodig hadden om aan boord te gaan van onze overgeboekte vlucht naar huis kwamen op het nippertje aan - God heeft geen haast, maar hij is stipt. Hij kwam op het juiste moment voor u en mij om Hem te ontvangen en Hem Heer van ons leven te maken.

De apostel Johannes schrijft:'Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond' (Johannes 1.11-14a HSV)

De nieuw geboren Koning van 2.000 jaar geleden verlangt er naar, zijn aanwezigheid dit kerstfeest bekend te maken met veel pasgeboren gelovigen!
Waarom zetten we de woorden van deze kerstlied niet om in een persoonlijk gebed? O heilig kind van Bethlehem, kom in mijn hart, bid ik; verdrijf mijn zonde en kom binnen, wordt vandaag in mij geboren'.

Charles Gardner is de schrijver van het boek Israel the Chosen.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.