Kerstfeest en Chanoekah, licht in een donkere wereld

maandag 19 december 2016 |  Charles Gardner
Toen de sterren de Wijzen de weg wezen toen ze vanuit het oosten de reis ondernamen om de nieuw-geboren koning van de Joden te aanbidden, was het de dageraad van een geweldig nieuw tijdperk.

Nu, 2000 jaar later, valt het Joodse Chanoekahfeest samen met Kerstfeest. Ze vallen meestal dicht bij elkaar, maar een dergelijk precies samenvallen gebeurt niet vaak. Beide zijn lichtfeesten, die vrolijk onze sombere winterdagen verlichten met fonkelende symbolen van Gods ingrijpen in menselijke zaken.

Maar in een tijd van ongekende bedreigingen van Israël en de christelijke wereld, zullen we als nooit tevoren Gods licht gaan zien schijnen temidden van de duisternis, en neemt de erkenning toe - met name in Israël - van de Messias, die als een hulpeloze baby in Bethlehem verscheen.

In geheel Jeruzalem worden speciale kaarsen aangestoken om de inwoners te herinneren aan de tijd in 167 v.C., toen God de stad te hulp kwam. De meedogenloze Syrisch-Griekse keizer Antiochus Epiphanes had de Joodse Tempel ontheiligd door daar een varken te offeren en godslasterlijk zichzelf God te noemen.
Judas Maccabeus leidde een moedige en succesvolle opstand tegen de tiran en herstelde de tempeldienst (Chanoekah betekent inwijding) met behulp van de menora (zevenarmige kandelaar), die op wonderbaarlijke wijze acht dagen brandde, ondanks dat deze slechts voor een dag genoeg olie had - de Grieken hadden de rest vervuild.

Ik geloof dat deze gebeurtenis de voorafschaduwing was van een andere grote redding, minder dan twee eeuwen later, toen de Joodse Messias – het licht der mensen (Johannes 1:4) – geboren werd in een stal in het nabijgelegen Bethlehem, zoals geprofeteerd in de Schriften (Micha 5:1). En nu wordt in grote delen van de wereld zijn geboorte gevierd met fel gekleurde versieringen.

'Het volk dat in donkerheid wandelt ziet een groot licht', profeteerde Jesaja over Jezus (Jesaja 9:1), die Israël niet meteen naar een militaire overwinning leidde, hoewel dat inderdaad op een dag zal gebeuren (Zacharia 12:9), maar kwam om zijn glorieuze licht in een donkere wereld te laten schijnen, en vrede, hoop en troost te brengen aan allen die Hem verwachten.

De Wijzen reisden duizenden kilometers om Yeshua te aanbidden, en zij brachten geschenken, goud en wierook (Jesaja 60:6). Behoren wij niet hun voorbeeld te volgen door Hem onze grootste schatten te geven, ons leven af te leggen en Hem ons hart, geest en ziel te laten vullen met zijn heilige aanwezigheid?

Ik houd van het Kerstfeest, mede omdat het mijn geloof weer verbindt met zijn wortels in Israël. Helaas lijkt het of een groot deel van de westerse kerk zich de rest van het jaar apart houdt van de Joodse Staat, alsof die niets te maken heeft met de voortgaande geschiedenis van de kerk.

Maar, zoals in veel kerstliederen verwoord, is de geboorte van de Messias onlosmakelijk verbonden met Bethlehem en Jeruzalem, hij is ook de Koning van Israël. De Bijbel leert duidelijk dat de Messias eerst als de 'lijdende knecht' zal komen (Jesaja 53) en daarna, in de volheid van de tijd, als de Koning der Koningen en Heer der Heren, heersend en regerend vanuit Jeruzalem als de 'Leeuw uit de stam van Juda' (Openbaring 5:5), nadat Hij Gods vijanden heeft verslagen op de bergen van Israël.

Zo zal, net als bij zijn eerste komst, de aandacht weer gericht zijn op zijn tweede komst. Moeten wij christenen ons niet beter voorbereiden op deze grote gebeurtenis door onze harten weer af te stemmen op de hoop en verlangens van Gods uitverkoren volk? Hierin zijn we samen.

De antisemitische haat, die momenteel zichtbaar is in de Islamitische Staat en in verwante terroristische groeperingen (zoals in het verleden in Haman, Hitler en anderen), richt zich tegen degenen die de God van Israël zoeken - eerst de Joden, dan de christenen.
Door de toenemende samenwerking op dit gebied tegen de onverzoenlijke vijand kijken we bemoedigd naar de toenemende openbaring aan allen, dat een Kind, geboren uit een maagd (Jesaja 7:14), de echte Messias is – Emmanuel, God met ons – die al de Joodse Geschriften vervulde. Het is een geweldige waarheid. Hij is de Vredevorst (Jesaja 9:6), beloofd, eerst aan de Joden, en ook aan de heidenen (Romeinen 1:16).

Julia (van Jews for Jesus) vroeg een jonge vrouw met de naam Miriam om Jesaja 53 te lezen, geschreven rond 700 voor Christus. Miriam's zette letterlijk grote ogen op toen ze in haar eigen Tenach (Bijbel) de beschrijving las van de Dienaar van de Heer, die werd gedood als een verzoening voor onze zonden.
'Klinkt dit als iemand waarover je ooit hebt gehoord?' vroeg Julia.
'Het klinkt als Jezus,' antwoordde ze. En nadat ze het gedeelte opnieuw had gelezen, vroeg ze: 'Waarom geloven de rabbijnen dit niet?'
'Eigenlijk is dat de verkeerde vraag,' zei Julia. 'De juiste vraag is: waarom geloof jij dit niet?' Miriam dacht er even over na, en zei toen: 'Ik geloof het.'

Slechts een paar hoofdstukken later, schreef Jesaja: 'Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Heer opstaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.' (Jesaja 60:1-3).

Jezus zelf vierde Chanoeka - ook wel aangeduid als het Feest van de Inwijding of Vernieuwingsfeest - en werd daar fel aangevallen door de Joodse religieuze leiders. Toen ze met hem debatteerden over zijn identiteit, dreigden ze Hem te stenigen wegens godslastering, omdat hij beweerde de Zoon van God te zijn (Joh 10:22-42).
Bemoedigend in dat verslag is, dat Jezus daarna terugging, over de Jordaan, naar de plaats waar zijn neef Johannes eerder had gedoopt, en velen volgden Hem daar en geloofden in Hem.

Vandaag verheugen we ons dat steeds meer Israëli's, evenals Joden in de diaspora, hun vertrouwen op Yeshua stellen, die onder ons kwam wonen (Joh 1:14).

Ik wens u een gelukkige Chanoeka en een gezegend Kerstfeest!
Charles Gardner

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.